Nawigacja

Projekty

 „Zdrowo jem, więcej wiem"

2017/2018

    Uczniowie klas Ia i Ib uczestniczą w realizacji projektu pt. „Zdrowo jem -  więcej wiem”. Zadaniem programu jest pogłębianie wiedzy uczniów a także rodziców na temat właściwych nawyków żywieniowych oraz promowanie  zdrowego stylu życia. Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na pięć bloków tematycznych.
    Koordynatorem projektu jest Małgorzata Michno współpracująca z Dorotą Skomrą – Bem, Anną Cwynar i Agnieszką Ostrowską.
 

SEZON    ZIMA


Zadanie1.1 Lekcja :
W białej Krainie, ostrożnie z solą i cukrem


GALERIA >>>
RAPORT 1.1 >>>

 

Zadanie1.2 Ruch to zdrowie
 


GALERIA >>>
RAPORT  1.2 >>>

Zadanie1.3 Konkurs
Rysunek zdrowych slodyczyGALERIA >>>
RAPORT 1.3 >>>

Zadanie1.4 Konkurs
Baw się z nami owocami, warzywamiGALERIA >>>
RAPORT 1.4. >>>

 
Zadanie1.5 Promocja działań podjętych w szkole


GALERIA >>>
RAPORT 1.5 >>>

 


 

"Pozwólmy dzieciom działać, a świat będzie zielony"

2016/2017

   Regulamin udziału >>

    Zrealizowane zadania >>


 

„Zdrowo jem, więcej wiem"

„Zdrowo jem, więcej wiem" to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. W projekcie biorą udział uczniowie z klasy II A i II B. Koordynatorami projektu są Małgorzata Michno i Marzena Stokłosa.

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" to:

  • bogata oferta edukacyjna dla klas 0-III szkół podstawowych,
  • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób.
     

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Cały projekt jest podzielony na trzy sezony – jesienny, zimowy i wiosenny. Każdy z tych etapów zbudowany jest wokół tematu przewodniego i stanowi logiczną całość oraz jest oparty na podobnej strukturze, której stałymi elementami są: zajęcia lekcyjne, konkursy, promocja zdobytej wiedzy i Forum dla Rodziców.

Realizacja etapu I - GALERIA >>>

Realizacja etapu II - GALERIA >>>

SEZON    ZIMA

Raport nr 1 edycja 2015/2016  Zima

Zadanie1.1 Lekcja : Woda na zdrowie

GALERIA >>>
RAPORT Zima zad.1.1 >>>

Zadanie 1.2 Konkurs: Reklama wody

GALERIA >>>
RAPORT Zima zad.1.2 >>>

Zadanie 1.3 Konkurs : Teatrzyk warzyw i owoców

GALERIA >>>
RAPORT Zima zad.1.3 >>>

Zadanie1.4 Promocja podjętych działań

GALERIA >>>
RAPORT Zima zad.1.4 >>>


 

MISJA PRZYRODA

ZIELONA SZKOŁA W MAGURSKIM PARKU NARODOWYM

12 - 16.10.2015

Zielona Szkoła w Magurskim Parku Narodowym za nami.
Zapraszamy na stronę projektu  Misja Przyr(g)oda.
 


Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia


 

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa przy ZS Kraczkowa bierze udział w projekcie "Alarm dla bioróżnorodności  Podkarpacia". W projekcie uczestniczy 17 uczniów kl. III, a jego opiekunem jest pani Małgorzata Gronkowska. Projekt realizowany jest w ramach funduszy Grantów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem projektu jest stowarzyszenie "Ekoskop". Cele projektu:

•    wzrost świadomości mieszkańców Podkarpacia nt. wartości i potrzeby zachowania bioróżnorodności,

•    wprowadzenie do szkół metod plenerowych warsztatowych edukacji o bioróżnorodności,

•    praktyczne działanie dla ochrony bioróżnorodności,

•    zwrócenie uwagi lokalnych mediów na problemy utraty bioróżnorodności,

•    budowanie sieci współpracy podkarpackich Centrów Edukacji Ekologicznej na rzecz ochrony bioróżnorodności,

•    umocnienie Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej stowarzyszenia "Ekoskop".

GALERIA1>>

GALERIA2>>


 

Kurs języka angielskiego na poziomie I

Nauczyciele ZS w Kraczkowej uczestniczyli w szkoleniu z języka angielskiego realizowanego w ramach projektu: "Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim". Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.
Kurs Języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 200 godzin zakończył się egzaminem TOEIC Bridge 19 listopada 2014 r.


 

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III  w Gminie Łańcut

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III  w Gminie Łańcut" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

Od listopada 2012 r. do czerwca 2013r. w naszej szkole prowadzone były zajęcia w ramach projektu europejskiego "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w gminie Łańcut". Były to zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem było wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie  różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez indywidualizację procesu kształcenia.  Intencją projektu było również zaspokajanie potrzeb edukacyjnych każdego ucznia klas I – III zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami zarówno edukacyjnymi jak i rozwojowymi.

W projekcie wzięło udział 68 uczniów z klas I-III. Dwunastu nauczycieli pracowało z dziećmi w ośmiu różnych obszarach:

 - zajęcia dla uczniów, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (19 uczniów)

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (12 uczniów)

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami  komunikacji społecznej  (9 uczniów)

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (8 uczniów)

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (9 uczniów)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych (10 uczniów)

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo (12 uczniów)

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie (32 uczniów).

GALERIA>>

Dzięki realizacji założeń projektu udało się w znacznej mierze zaspokoić indywidualne potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno tych, którzy mają trudności w nauce, jak i uczniów zdolnych, utalentowanych, chętnie rozwijających swoje pasje czy zainteresowania. Zajęcia te nie tylko zwiększyły zakres oferty edukacyjnej szkoły, ale również przyniosły szereg wymiernych korzyści. Działania podejmowane przez nauczycieli wpłynęły na harmonijny rozwój uczniów, poprawiły osiągane przez nich wyniki
w nauce oraz wywarły korzystny wpływ na ich funkcjonowanie w szkolnej społeczności. Uczniowie wyrównywali braki w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej, doskonalili sprawność językową oraz zdobywali umiejętności poprawnej komunikacji i współpracy w grupie. Sukcesy dzieci, wyraźnie wpłynęły na ich motywację do nauki oraz zwiększyły poczucie własnej wartości.

Zgodnie z założeniami projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły w pomoce oraz sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć o wartości 49067,37 zł. Tym samym stworzono warunki umożliwiające indywidualną pracę nauczyciela z uczniem. Koordynatorem projektu była pani Elżbieta Wróblewska.


 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 

 I etap projektu

Od września 2009 r. w Zespole Szkół w Kraczkowej realizowany był I etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Pani mgr Dorota Skomra-Bem – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami klasy 2a prowadziła obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 3 godzin tygodniowo, na których uczniowie realizowali opracowany przez nią program pt. „W rytmie pór roku”. Poprzez udział w projekcie nauczycielka miała szansę realizacji własnych pomysłów i wprowadzania nowatorskich rozwiązań w procesie edukacyjnym. Działalność ta pomimo wielu nowych obowiązków sprawiła jej wiele radości i dała satysfakcję zawodową.

Program przyczynił się do poznania przez uczniów podstawowych zasad życia w zgodzie z przyrodą oraz zainicjował postawę szacunku i miłości do największego bogactwa, które nas otacza – natury.

18 grudnia 2009 r. odbył się Pokaz Efektów Pracy i Umiejętności Dzieci. Na tę okazję realizująca projekt i jej wychowankowie zaprezentowali „Balladę o porach roku”, która była efektem kilkumiesięcznej pracy. Dziecięce zaangażowanie, aktywność, talent i kreatywność podziwiali: rodzice, dziadkowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, radni, Zarząd Rady Rodziców, dyrekcja i nauczyciele.

 Spotkanie uświetniła wizyta św. Mikołaja ze swoją „ekipą”, która oficjalnie zakończyła pokaz i wprowadziła świąteczną atmosferę.

GALERIA>>

************************************************

II etap projektu

W lutym 2010 r. klasa 1b wraz z wychowawca Panią Elżbietą Wróblewska przystąpiła do realizacji II etapu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Istotą projektu jest założenie, że każde dziecko jest zdolne. Rolą nauczyciela jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać, aby dziecko umiało je wykorzystać w życiu.

 Uczniowie pracowali w oparciu o stworzony przez nauczyciela program pt. "Świat w kolorach tęczy”, którego głównym celem było poznanie przez dzieci kultury i tradycji ludzi żyjących w różnych regionach świata. Na zajęciach dodatkowych i obowiązkowych wychowawca starał się zapewnić swoim uczniom jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju. Pobudzał ich kreatywność, ciekawość poznawczą i otwartość na wiedzę. W specjalnie zorganizowanych i wyposażonych „ośrodkach zainteresowań” uczniowie rozwijali indywidualne zdolności: językowe, matematyczno – przyrodnicze, muzyczno – ruchowe, intrapersonalne i interpersonalne.  

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się atrakcyjne pomoce dydaktyczne, przybory do ćwiczeń ruchowych, gry planszowe, zestawy instrumentów perkusyjnych oraz lalki teatralne. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli aktywni i twórczy.

18 czerwca uczniowie przedstawili rodzicom i zaproszonym gościom inscenizację słowno-muzyczną pt. "Świat w kolorach tęczy”. Gdzie zaprezentowali zebranym piosenki, wiersze, stroje i tańce z różnych regionów świata.

GALERIA>>

************************************************

 III etap projektu

W roku szkolnym 2010/2011 w klasie 1a, której wychowawcą jest pani Barbara Kolek realizowany był III – ostatni etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Celem projektu było wdrażanie modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia w oparciu o teorię inteligencji Howarda Gardnera.

Praca z dziećmi trwała od 2 listopada 2010 roku i prowadzona była dwutorowo – podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz od 3 stycznia 2011r. – podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 50 godzin. Realizacja zajęć dodatkowych opierała się o autorski program wychowawczy klasy, pani Barbary Kolek, pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”. Podczas tych zajęć uczniowie „podróżując” po różnych regionach,  zdobywali wiedzę o naszej Ojczyźnie. Poznali legendy, piosenki, tańce i stroje ludowe oraz ciekawe warte poznania miejsca. Dziś już nieobca jest im mapa naszego kraju, potrafią wskazać kierunki świata, najważniejsze miasta, potrafią nazwać i wskazać góry, morza i niektóre rzeki. Zajęcia prowadzone w ramach projektu przyczyniły się również do kształcenia u dzieci poczucia własnej wartości, wiary w sukces i odpowiedzialność. Wspólne zabawy zintegrowały zespół klasowy, zacieśniły więzi koleżeńskie. Dzieci nauczyły się zgodnie pracować w grupie dla osiągniecia wspólnych celów.

16. 06. 2011r. na zakończenie projektu odbył się koncert pt. „Piękna nasza Polska cała” w którym uczniowie przedstawili swoje umiejętności oraz efekty całorocznej pracy – śpiewali piosenki, recytowali wiersze, tańczyli, inscenizowali legendy „O Białym Orle” i „O smoku wawelskim”, prezentowali swoje prace plastyczne. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in. radni z naszej wsi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodziny „pierwszaków”. Na pamiątkę udziału w projekcie dzieci otrzymały dyplomy i zabawne myszki-pacynki a goście obdarowali małych artystów słodyczami.

GALERIA>>
 

SP w Kraczkowej 2019, admin: HMagoń, MKisała